Πέμπτη, 12 Απριλίου 2018

ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Το ΦΕΚ για τις Σχολικές Βιβλιοθήκες - Αρμοδιότητες και ωράριο υπευθύνου
Σκοπός της δημιουργίας Συστήματος Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είναι
η θεσμοθέτηση ενιαίας ανάπτυξης, οργάνωσης και λειτουργίας Σχολικών Βιβλιοθηκών καθώς και ο βέλτιστος συντονισμός τους για την αποτελεσματική συμβολή τους στη δημόσια εκπαίδευση.
Οι στόχοι που εξυπηρετούνται μέσω του ως άνω αναφερόμενου σκοπού είναι: α) η υποστήριξη της μάθησης, ως ανώτατο αγαθό όλων των ανθρώπων και κυρίως των μαθητών/τριών, προκειμένου να έχουν θέση και ρόλο στην πνευματική, την κοινωνικο-πολιτιστική και πολιτική ζωή β) η ανάδειξη της Σχολικής Βιβλιοθήκης σε βασικό πυλώνα της Δια Βίου Μάθησης και της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία και γ) η ενιαία και επιστημονικά τεκμηριωμένη αντιμετώπιση θεμάτων ίδρυσης, στελέχωσης, εξοπλισμού και αξιοποίησης των Σχολικών Βιβλιοθηκών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.
ΑΡΘΡΟ 6
Υπεύθυνος/η Σχολικής Βιβλιοθήκης -
Αρμοδιότητες

1. Σε κάθε σχολική μονάδα που εντάσσεται στο Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ορίζεται, στην αρχή κάθε σχολικού έτους, από το Σύλλογο Διδασκόντων ένας/μία (1) εκπαιδευτικός ως Υπεύθυνος /η της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
2. Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν ως Υπεύθυνοι/ες της Σχολικής Βιβλιοθήκης δύνανται να επιμορφώνονται σταδιακά, από δημόσιο φορέα, ως προς τις ειδικές γνώσεις που απαιτεί η συγκεκριμένη θέση.
3. Ο/Η Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης συνεπικουρείται από τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων για λειτουργικά και διαδικαστικά ζητήματα της Βιβλιοθήκης.
4. Έργο του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικής Βιβλιοθήκης είναι:
α) Η συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων για τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και η φροντίδα για την ανάπτυξη και ομαλή λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
β) Η εποπτεία των διαδικασιών συγκρότησης της συλλογής και της επεξεργασίας του υλικού.
γ) Η αναζήτηση ενσώματων και άυλων πόρων για τη Βιβλιοθήκη και η εξασφάλιση συνεργασιών με άλλες Βιβλιοθήκες σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
δ) Η πρόληψη και διαχείριση των προβλημάτων που προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία της βιβλιοθήκης.
ε) Η οργάνωση του χώρου της Σχολικής Βιβλιοθήκης σε συνεργασία με τα μέλη του Συλλόγου Διδασκόντων.
στ) Η διευκόλυνση και η καθοδήγηση των μαθητών/ τριών και των άλλων χρηστών για: αα) την αναζήτηση, έρευνα και αποτελεσματική χρήση των στοιχείων της συλλογής, ββ) την ανάπτυξη δεξιοτήτων πληροφοριακού γραμματισμού και γγ) την πρόσβαση στο διαδίκτυο και την αναζήτηση πληροφοριακού/γνωστικού υλικού.
ζ) Η καταγραφή και μελέτη προτάσεων που υποβάλλονται από τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/ τριες για πρόσκτηση υλικού.
η) Η διάθεση υλικού για δανεισμό, διαδανεισμό, παραγωγή φωτοαντιγράφων.
θ) Η εκπαίδευση των χρηστών στις τεχνολογικές και επικοινωνιακές υποδομές της Βιβλιοθήκης.
ι) Η σύνταξη ετήσιας έκθεσης με την αποτίμηση της λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης, σε συνεργασία με το Σύλλογο Διδασκόντων και η κατάθεσή της στο αρχείο του σχολείου.
ια) Η επικοινωνία και δικτύωση με άλλες βιβλιοθήκες και η εξυπηρέτηση της κοινότητας χρηστών τους.
ιβ) Η αξιοποίηση του παραγόμενου από τους εκπαιδευτικούς και τους/τις μαθητές/τριες υλικού, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο, όπως είναι η δημιουργία αποθετηρίου.
ΑΡΘΡΟ 8
Λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης

Α. Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
Σε κάθε Σχολική Βιβλιοθήκη, ο Σύλλογος Διδασκόντων, μετά από εισήγηση-πρόταση του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικής Βιβλιοθήκης καταρτίζει εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας.
Καθορίζει και αποσαφηνίζει την πολιτική που αφορά σε θέματα που σχετίζονται με την εσωτερική λειτουργία της Σχολικής Βιβλιοθήκης, ανάλογα με τη φιλοσοφία, τους στόχους και τις ανάγκες της κοινότητας της Βιβλιοθήκης και ιδιαίτερα:
α) Αρμοδιότητες και υποχρεώσεις του/της Υπεύθυνου/ ης Σχολικής Βιβλιοθήκης,
β) ωράριο λειτουργίας για τα μέλη της σχολικής κοινότητας,
γ) διαδικαστικά θέματα δανεισμού και διαδανεισμού υλικού,
δ) θέματα δωρεών, ανάπτυξης, διατήρησης/συντήρησης και επέκτασης της συλλογής,
ε) μέθοδοι και τρόποι διαχείρισης υπαρχόντων και αναδυόμενων προβλημάτων,
στ) ζητήματα οργάνωσης του χώρου, καθώς και της σχολικής κοινότητας ως προς τον τρόπο και το χρόνο αξιοποίησης της Σχολικής Βιβλιοθήκης,
ζ) θέματα οργάνωσης και διεξαγωγής εκδηλώσεων, βιβλιοπαρουσιάσεων, εκθέσεων κ.ά.,
η) τους όρους χρήσης του αναγνωστηρίου.
Β. Ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης
α) Η Βιβλιοθήκη παραμένει ανοιχτή για τρεις (3) ώρες την εβδομάδα. Η επιλογή των ωρών λειτουργίας της Βιβλιοθήκης γίνεται έπειτα από τεκμηριωμένη εισήγηση του Υπεύθυνου/ης Σχολικής Βιβλιοθήκης και μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, δίνοντας προτεραιότητα, σε κάθε περίπτωση, στην ακώλυτη εφαρμογή του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος.
β) Κάθε εκπαιδευτικός, με τους μαθητές/τριες του τμήματός του, δύναται να έχει πρόσβαση στο χώρο της Σχολικής Βιβλιοθήκης και εκτός των τακτικών ωρών λειτουργίας της, μετά από συνεννόηση με τον/την Υπεύθυνο/η της Βιβλιοθήκης, για ανάπτυξη σχετικών δράσεων/ δραστηριοτήτων, ανάλογα με τις εκπαιδευτικές/μαθησιακές ανάγκες τους.
γ) Το ωράριο λειτουργίας παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους και τροποποιείται, αν κριθεί αναγκαίο, από το Σύλλογο Διδασκόντων, λαμβάνοντας πρωτίστως υπόψη τις ανάγκες του Εβδομαδιαίου Ωρολογίου Προγράμματος του σχολείου, για την ανεμπόδιστη εφαρμογή του.
δ) Αντίγραφο του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας αναρτάται σε εμφανές σημείο της Βιβλιοθήκης.
Γ. Στελέχωση Σχολικής Βιβλιοθήκης
1. Με απόφαση και σχετική πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων ορίζεται ένας/μια Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης. Η ευθύνη λειτουργίας της δύναται να ανατίθεται σε εκπαιδευτικό οποιασδήποτε ειδικότητας.
Στον εκπαιδευτικό που φέρει την ευθύνη λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης δεν προβλέπεται χορήγηση επιδόματος.
2. Αντίγραφο του πρακτικού Συλλόγου Διδασκόντων, στο οποίο αναφέρεται ο/η εκπαιδευτικός που ορίζεται ως Υπεύθυνος/η της Σχολικής Βιβλιοθήκης, καθώς και οι ώρες λειτουργίας της, κοινοποιείται στον/ην οικείο/α Διευθυντή/ντρια Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επίσης, επισυνάπτεται στο Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα και αναρτάται σε εμφανές σημείο στο γραφείο των εκπαιδευτικών, καθώς και στο χώρο λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
3. Οι ώρες λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης (3 ώρες ανά εβδομάδα) θεωρούνται ως διδακτικές ώρες για τον/την εκπαιδευτικό που ορίζεται, με σχετική Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων, ως Υπεύθυνος/η λειτουργίας της Σχολικής Βιβλιοθήκης.
Δ. Συνεργασίες Σχολικών Βιβλιοθηκών 
α)Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες που συναποτελούν το Σύστημα Δικτύου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, συνεργάζονται μεταξύ τους, καθώς και με τις Βιβλιοθήκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο την πρόσβαση σε ευρείς και ποικίλους επιστημονικούς πόρους, που εξυπηρετούν τις εκπαιδευτικές και μαθησιακές ανάγκες των μαθητών/τριών, καθώς και των
άλλων χρηστών.
β) Όλες οι Σχολικές Βιβλιοθήκες συνδέονται στο διαδίκτυο μέσω των αρμόδιων υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ.
γ) Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες διασυνδέονται με τη Βιβλιοθήκη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής ώστε να υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας (π.χ. διαδανεισμοί, ψηφιακό υλικό, ψηφιοποίηση παλαιών σχολικών εγχειριδίων που θα μπορούσαν να ενταχθούν στην Ψηφιακή
Βιβλιοθήκη του Ι.Ε.Π., καθώς και άλλων συνεργειών και κοινών δραστηριοτήτων).
δ) Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες επιδιώκουν συνεργασίες με Ακαδημαϊκές, Δημόσιες και Δημοτικές Βιβλιοθήκες, προκειμένου να αποκτήσουν ηλεκτρονική πρόσβαση στους ψηφιακούς πόρους που εκείνες διαθέτουν. Για ενδεχόμενες συμφωνίες/συνεργασίες με άλλες Βιβλιοθήκες δεν προβλέπονται δαπάνες συνδρομής σε επιστημονικές βάσεις δεδομένων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΦΕΚ