Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ


Παράλληλη Στήριξη (ΑΡΧΕΣ)

Παρέχεται ύστερα από σχετική εισήγηση του ΚΕΔΔΥ σε μαθητές με ΕΕΑ οι οποίοι εκτιμάται ότι μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΑΠΣ της τάξης τους, αλλά αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες (κινητικές, αισθητηριακές, προσοχής) οι οποίες παρεμποδίζουν την επίτευξη των εκπαιδευτικών στόχων.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΛΟΓΙΟ

Ο/Η εκπαιδευτικός ΕΑΕ τοποθετείται στην τάξη του παιδιού ή των παιδιών με ΕΕΑ, ως 2ος εκπαιδευτικός με τα εξής καθήκοντα (ενδεικτικά):1.      Βοηθά στην προσέλευση και αποχώρηση του παιδιού με ΕΕΑ από την τάξη.

2.      Μέσα στην τάξη βοηθά στην εύρεση του κατάλληλου βιβλίου, της σελίδας, της άσκησης κλπ

3.      Εξηγεί στο παιδί με ΕΕΑ την εκφώνηση της άσκησης με κατανοητό τρόπο


4.      Όταν χρειάζεται διαφοροποιεί την εργασία του μαθητή με σκοπό την επίτευξη του στόχου

5.      Βοηθά τη Δασκάλα της τάξης στο σχεδιασμό της διδασκαλίας εμπλουτίζοντας το περιεχόμενο σύμφωνα με τις αρχές της ΔΔ


6.      Αναλαμβάνει παράλληλη εργασία στην τάξη. Π.χ. όταν η μία εκπαιδευτικός αφηγείται μια ιστορία, η άλλη σχεδιάζει στον πίνακα το ανάλογο ιστόγραμμα ή διορθώνει τις εργασίες των μαθητών της τάξης

7.      Η Δασκάλα της ΠΣ δεν κάθεται αποκλειστικά δίπλα στο παιδί με ΕΕΑ. Παρέχει υποστηρικτική διδασκαλία κυρίως στο παιδί με ΕΕΑ, αλλά ταυτόχρονα περιέρχεται στην τάξη και βοηθά και άλλα παιδιά που έχουν ανάγκη.


8.      Συμπληρώνει καθημερινά το τετράδιο επικοινωνίας. Στο τετράδιο επισημαίνονται τα θετικά και αρνητικά σημεία της σχολικής ζωής για την ενημέρωση των γονέων. Οι γονείς με τη σειρά τους σημειώνουν δικές τους παρατηρήσεις για την ενημέρωση των Δασκάλων.

9.      Στο διάλειμμα και στις εκδρομές σχεδιάζει δραστηριότητες (παιχνίδια) εμπλοκής και κοινωνικοποίησης του παιδιού με ΕΕΑ.


10.     Περιοδικά αναλαμβάνει διδακτικό έργο και το ρόλο του 2ου εκπαιδευτικού αναλαμβάνει η Δασκάλα της τάξης. Σκοπός είναι να μη φαίνεται ποια είναι η εκπαιδευτικός της τάξης και ποια της ΠΣ σε μια φωτογραφία της τάξης.

11.     Εισηγείται και υλοποιεί σε συνεργασία με τη Δασκάλα της τάξης Σχέδια Εργασίας με στόχο το σεβασμό της διαφορετικότητας. Το πρόγραμμα παρουσιάζεται σε όλες τις τάξεις.


12.     Απώτερος σκοπός της παράλληλης στήριξης είναι η τελική (όσο το δυνατόν), αυτονόμηση του μαθητή.

13.     Μία φορά το τρίμηνο συμμετέχει σε σύσκεψη εκτίμησης της προόδου του μαθητή με ΕΕΑ. Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης ο Δ/ντής του Σχολείου, η Δασκάλα της τάξης και ο/η γονέας του παιδιού. Συντάσσεται από κοινού αιτιολογημένη έκθεση επίδοσης στον κοινωνικό, επικοινωνιακό και ακαδημαϊκό τομέα. Αν δε σημειωθεί κατάλληλη επίδοση σε 2 διαδοχικά τρίμηνα, το παιδί παραπέμπεται στο ΚΕΔΔΥ για επαναξιολόγηση σε ότι αφορά το κατάλληλο πλαίσιο εκπαίδευσης.

Καθήκοντα εκπαιδευτικού Παράλληλης Στήριξης
Το ΦΕΚ 449 /3-4-2007 προβλέπει ότι οι Εκπαιδευτικοί παράλληλης στήριξης:
1. Ενημερώνονται από το διευθυντή του σχολείου σχετικά με τις ανάγκες του μαθητή, για τον οποίο έχει εγκριθεί παράλληλη στήριξη ύστερα από σχετική πρόταση του ΚΔΑΥ ή των πιστοποιημένων ιατροπαιδαγωγικών υπηρεσιών και εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής.
2. Αξιολογούν τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του μαθητή και συντάσσουν εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το ΚΔΑΥ και το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής. Για την υλοποίηση του συνεργάζονται με το διευθυντή, τους υπεύθυνους εκπαιδευτικούς του τμήματος και τους άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου για την ενιαία αντιμετώπιση των προβλημάτων του συγκεκριμένου μαθητή.
3. Υλοποιούν το εξατομικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα μέσα και έξω από την τάξη και είναι συνολικά υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες της σχολικής ζωής (διαλείμματα, επισκέψεις, εκδηλώσεις κ.λπ.) στις οποίες συμμετέχει ο μαθητής.
4. Συνεργάζονται με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και τα ΚΔΑΥ στις περιπτώσεις μαθητών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη δυσκολία και προβλήματα.
5. Συντάσσουν ατομικό εκπαιδευτικό και εβδομαδιαίο πρόγραμμα υποστηρικτικών δραστηριοτήτων του μαθητή και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα, στο σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής, ο οποίος και παρακολουθεί την εφαρμογή του.6. Προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε μαθητές συστεγαζόμενου ή όμορου σχολείου που χρειάζονται παράλληλη στήριξη ύστερα από εισήγηση του σχολικού συμβούλου ειδικής αγωγής και του Διευθυντή Εκπαίδευσης.
7. Καταρτίζουν το πρόγραμμα παράλληλης στήριξης σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ειδικής αγωγής και το ΚΔΑΥ, με κριτήρια τις εκπαιδευτικές ανάγκες του μαθητή και τις δυνατότητες ένταξης στην τάξη του.
«Παράλληλη στήριξη».
ΣΧΕT: Υ.Α. 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/Β΄)              
        
                 Με αφορμή την πρόσφατη ανάληψη καθηκόντων απ’ τους εκπαιδευτικούς της παράλληλης στήριξης θα θέλαμε να σας υπενθυμίζουμε τα παρακάτω:
1.      Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί που έχουν παράλληλες στηρίξεις(π.σ.) στις τάξεις τους να ενημερώσουν τον εκπ/κό της παράλληλης για τις ανάγκες και το προφίλ γενικά του μαθητή, όσον αφορά το γνωστικό, κοινωνικό και συναισθηματικό τομέα (ο εκπκός της π.σ. καταγράφει τα δεδομένα και επ' αυτών -με την βοήθεια και πάλι των εκπαιδευτικών της τάξης- καθορίζονται οι μεσοπρόθεσμοι και μακροπρόθεσμοι στόχοι σε όλους τους τομείς.
2.      Με δεδομένο ότι ο μαθητής που χρειάζεται π.σ. έχει ήδη δεθεί με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης, θα πρέπει να διευκολυνθεί η δημιουργία προσωπικής σχέσης με τον εκπαιδευτικό της π.σ. (που είναι θεμέλιο της π.σ. και βασική προϋπόθεση επιτυχίας) και σε αυτό το πεδίο, ο δάσκαλος της τάξης διαμεσολαβεί, προτείνει, καθοδηγεί το νέο εκ/πκό, ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος
3.      Ανάλογα με το προφίλ του μαθητή, και πάντοτε με στόχο την απόλυτη αξιοποίηση του θεσμού της π.σ. ο υπεύθυνος εκπ/κός και ο ελπ/κός της τάξης, οργανώνουν τον τρόπο που θα πετύχει η στήριξη ( άλλοτε με απόλυτη αφοσίωση τον συγκεκριμένο μαθητή,άλλοτε με υποβοήθηση και κάποιων άλλων ώστε ο μαθητής για τον οποίο έχει εγκριθεί η π.σ. να μην θεωρεί τον εκπκό "δεδομένο", αλλά και για διάχυση της στοχοποίησης. Ακόμη μπορεί ο εκπκός π.σ. να αναλάβει με την βοήθεια του εκπαιδευτικού της τάξης, κάποια δραστηριότητα για όλη την τάξη, ώστε να γίνει κατανοητός το ρόλος του ως δασκάλου)
4.      Ο εκπ/κός της π.σ. έρχεται σε επαφή και συνεργασία άμεση με την οικογένεια του μαθητή του και σε αυτό μεσολαβεί και πάλι ο δάσκαλος της τάξης, ώστε να υπάρξει συνέχεια με την προηγούμενη χρονιά, κυρίως σε περιπτώσεις που τα οικογενειακά περιβάλλοντα είναι αδύναμα.
5.      Ο εκπαιδευτικός της π.σ. και ο εκπαιδευτικός της τάξης, σε τακτικά χρονικά διαστήματα και πάντως όσο το δυνατόν άμεσα και έγκαιρα, επαναχαράσσουν τις στρατηγικές και βελτιώνουν - τροποποιούν τις πρακτικές που ακολουθούν, ανάλογα με την πρόοδο και τις αντιδράσεις του μαθητή που αποτελεί το κέντρο του ενδιαφέροντός τους.    Μία φορά το τρίμηνο συμμετέχει σε σύσκεψη εκτίμησης της προόδου του μαθητή με ΕΕΑ. Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης ο Δ/ντής του Σχολείου, η Δασκάλα της τάξης και ο/η γονέας του παιδιού. Συντάσσεται από κοινού αιτιολογημένη έκθεση επίδοσης στον κοινωνικό, επικοινωνιακό και ακαδημαϊκό τομέα. Αν δε σημειωθεί κατάλληλη επίδοση σε 2 διαδοχικά τρίμηνα, το παιδί παραπέμπεται στο ΚΕΔΔΥ για επαναξιολόγηση σε ότι αφορά το κατάλληλο πλαίσιο εκπαίδευσης.
6.      Οι Εκπαιδευτικοί της Παράλληλης Στήριξης σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της τάξης και τον διευθυντή του σχολείου, συντάσσουν ατομικό εβδομαδιαίο πρόγραμμαυποστηρικτικών δραστηριοτήτων του/της μαθητή/τριας(με γνώμονα το συμφέρον του μαθητή) και το υποβάλλουν σε τρία αντίτυπα στο σύμβουλο ειδικής αγωγής.
7.      Οι ομάδες υποστήριξης, μετά από επικοινωνία με το υπουργείο, δε θα λειτουργήσουν για τη φετινή σχολική χρονιά. Τα ΚΕΔΔΥ, οι ΕΔΕΑΥ(όπου υφίστανται) και ο Σ.Σ ΕΑΕ συνεχίζουν το υποστηρικτικό τους έργο.
Της εγκυκλίου αυτής να λάβουν γνώση ενυπόγραφα οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης στήριξης, καθώς και οι εκπαιδευτικοί που έχουν παράλληλες στηρίξεις στις τάξεις τους.